اورژانس / پلیس  999
 آتش نشانی  994
 اطلاعات تلفن  103
 اطلاعات فرودگاه  87762000
 پلیس فرودگاه  87763450
 پلیس راهنمایی رانندگی  21460522
 پلیس کوالالامپور  21688322
 پلیس جهانگردی  22626222
 Comfort  80242727
 Public Cab  62592020
 Radio  92217600
 Saujana  21628888
 Sunlight  90571111
 SW Radio  26936211
 Putrajaya  88884000
 شکایات تاکسی  26985022

 
 
 اداره برق  22825566
 اداره آب  20527992
 اداره آب و فاضلاب  26972828
 اداره گاز  1800889119
 اطلاعات تلفنی  88866400
 اپراتور تلفن  103
 اداره پست  22741122
 بیمه ING  1800880303
 تلفن(خرابی)  100
 خرابی و تصادفات ماشین  21610808
 قطعی برق  15454
 پیتزا هات  13300882525
 پیتزا دومینو  1300888333
 مک دونالد  1300131300