جشنواره تایپوسام

تایپوسام" جشنواره ای مذهبی است که هرساله در این غار برگزار می شود و هزاران نیایشگر و بازدیدکننده را به خود جلب می کند. 

بر اساس روایت هندو، این جشن زادروز موروگان پسر شیوا و پروتی است. همچنین تایپیوسام، روزیست که پرواتی نیزه‌ای را به پسر سپرده است که موروگان با آن اقدام به نابودی دیو سوراپادمن می‌کند؛ پوسام در واژه تایپیوسام نام اختریست که، بنا به باور هندوان، در این وقت از سال در اوج فلک قرار می‌گیرد. کوادی(یا کوادی اَتَم) رقصی سنتی است که پیروان تامیل در این روز انجام می‌دهند؛ غسل از دیگر آئین‌های این روز است.

ین مراسم که از شهرت جهانی برخوردار است سالانه توریست‌های زیادی از نقاط مختلف دنیا خود را به معبد باتوکیو در کشور مالزی می‌کشاند، تا این مراسم را از نزدیک تماشا کنند.

در این مراسم مربوط به آیین هندو، نزدیک به یک میلیون نفر از سراسر مالزی و کشورهای اطراف نزورات خود را برای خدایگان خود در باتوکیو می برند.

شگفت‌انگیز ترین صحنه، دیدن زائرانی است که نزورات را با قلاب های فلزی به بدن آویزان کرده‌اند یا آنهایی که زبان یا صورتشان را به قلاب و سوزن سوراخ کرده اند بدون اینکه قطره ای خون ببینید.