فرصت های نوین کارآفرینی و کسب و کار محصولات ارگانیک
تاریخ برگزاری1 تا 9  نوامبر 2017

کشور اتریش – شهر وین
10 تا 17 آبانماه 1396
 
همزمان با نمایشگاه محصولات غذایی، بهداشتی، ارگانیک و تکنولوژی دوستدار محیط زیست